• پرس بالا سینه وزنه آزاد body solid

  پرس بالا سینه وزنه آزاد

  قیمت: تماس بگیرید
 • پرس پا وزنه آزاد body solid

  پرس پا وزنه آزاد

  قیمت: تماس بگیرید
 • پرس سرشانه ماشین body solid

  پرس سرشانه ماشین

  قیمت: تماس بگیرید
 • پشت پا ماشین نشسته body solid

  پشت پا ماشین نشسته

  قیمت: تماس بگیرید
 • جلو بازو لاری ماشین

  قیمت: تماس بگیرید
 • جلو بازو لاری وزنه آزاد

  قیمت: تماس بگیرید
 • جلو پا وزنه آزاد

  قیمت: تماس بگیرید
 • زیر بغل لت ماشین

  قیمت: تماس بگیرید
 • فیله کمر ۴۵ درجه

  قیمت: تماس بگیرید
 • هاگ پا وزنه آزاد

  قیمت: تماس بگیرید